Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності - Відомчі нормативно-правові акти - Дослідні випробування процесів складання, подання та експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності у формі електронного документа - Наказ щодо здійснення дослідних випробувань процесів складання, подання та експертизи (21.02.2011 р.) - Тимчасовий порядок


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного
департаменту інтелектуальної власності
від 01 лютого 2011 року № 24-Н

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ
ЗАЯВКИ НА ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)
У ФОРМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. Загальні положення

Тимчасовий порядок складання, подання та експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа (далі – Тимчасовий порядок) розроблено відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року № 3687-XІІ, Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-ХII, Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 року № 851-IV, Закону України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року № 852-IV, Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680, Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452.

У цьому Тимчасовому порядку визначені дії, пов’язані із складанням, поданням та експертизою заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа з накладеним електронним підписом (у тому числі електронним цифровим підписом).

Складання, подання та експертиза заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа з накладеним електронним підписом (у тому числі електронним цифровим підписом) здійснюється відповідно до чинного законодавства та відомчих нормативних актів у сфері інтелектуальної власності, а також відповідно до положень цього Тимчасового порядку.

Вимоги Тимчасового порядку є обов’язковими для суб’єктів правовідносин (заявників, їх представників, закладу експертизи тощо), які беруть участь у дослідних випробуваннях процесів складання, подання та експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг) у формі електронного документа з накладеним електронним підписом (у тому числі електронним цифровим підписом).
Тимчасовий порядок діє з 1 березня 2011 року до 30 грудня 2011 року в період здійснення дослідних випробувань зазначених вище процесів.

2. Визначення термінів та скорочень

У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в такому значенні:

акредитований центр сертифікації ключів – центр сертифікації ключів, акредитований в установленому порядку;

відкритий ключ – параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, у тому числі обов’язкові реквізити документа;

електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних;

електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується й дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

заклад експертизи – уповноважений Установою державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок – Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (далі – ДП "УІПВ");

засвідчення чинності відкритого ключа – процедура формування сертифіката відкритого ключа;

засіб криптографічного захисту інформації – програмний, апаратно-програмний, апаратний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації, у тому числі накладення та перевірки електронного цифрового підпису, який має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

засоби телекомунікаційного зв’язку – технічні засоби телекомунікацій, призначені для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

заява – установленої форми документ, який містить прохання заявника (заявників) видати охоронний документ (патент, свідоцтво) на об’єкт права інтелектуальної власності;

заявка – сукупність документів, необхідних для видачі Установою охоронного документа (патенту, свідоцтва);

заявка на об’єкт права інтелектуальної власності у формі електронного документа (електронна заявка) – сукупність електронних документів, які відповідно до законодавства є необхідними для видачі Установою охоронного документа (патенту, свідоцтва) і подаються заявниками (їх представниками) на адресу сервера уповноваженого Установою закладу експертизи засобами телекомунікаційного зв’язку;

заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

особа – фізична або юридична особа;

особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу;

підписувач – особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа;

представник – представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

подання заявки на об’єкт права інтелектуальної власності у формі електронного документа (електронної заявки) – здійснення процедури подання електронної заявки із застосуванням електронного цифрового підпису за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;

посилений сертифікат відкритого ключа – сертифікат ключа, який відповідає вимогам Закону України “Про електронний цифровий підпис”, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом;

розписка закладу експертизи про одержання заявки на об’єкт права інтелектуальної власності у формі електронного документа (далі – електронна розписка закладу експертизи) – електронний документ, що автоматично формується сервером закладу експертизи та засвідчує факт, дату та час одержання електронної заявки;

сертифікат відкритого ключа – документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність відкритого ключа і його належність підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача;

система подання електронних заявок на об’єкти права інтелектуальної власності – сервер закладу експертизи та сукупність комп’ютерних, програмних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують автоматизоване здійснення процедур складання та подання електронних заявок на об’єкти права інтелектуальної власності на адресу сервера закладу експертизи, а також здійснення обміну електронними документами між заявниками (їх представниками) та закладом експертизи;

спеціалізоване програмне забезпечення – установлені на сервері закладу експертизи програмні засоби, призначені для автоматизованого складання та подання заявником електронної заявки, а також для здійснення заявником (його представником) та закладом експертизи обміну електронними документами, які не входять до складу заявки, передбачені законодавством у сфері інтелектуальної власності та пов’язані з проведенням експертизи заявки;

Установа – центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

сектор супроводу системи подання електронних заявок – структурний підрозділ ДП “УІПВ”, що надає консультації та практичну допомогу заявникам (їх представникам) з питань отримання посилених сертифікатів відкритих ключів, використання криптографічних програмних засобів для підписання документів електронних заявок, їх складання та подання на адресу сервера закладу експертизи. Цей сектор здійснює функції посередника між акредитованим центром сертифікації ключів та заявниками (їх представниками) і є організаційною складовою системи подання електронних заявок.

Інші терміни, використані в цьому Тимчасовому порядку, застосовуються в значеннях, наведених у законодавчих актах у сфері інтелектуальної власності, Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та інших нормативно-правових актах у сфері електронного документообігу.

3. Отримання сертифіката та особистого ключа для накладення електронного цифрового підпису

3.1. Для здійснення процедур складання та подання електронної заявки заявник (його представник) отримує посилений сертифікат відкритого ключа, генерує його особистий та відкритий ключі в акредитованому центрі сертифікації ключів або в секторі супроводу системи подання електронних заявок ДП "УІПВ".

3.2. Для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа заявник (його представник) особисто надає акредитованому центру сертифікації ключів або сектору супроводу системи подання електронних заявок відомості, що зазначені у переліку необхідних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису.

3.3. Відповідно до статті 1 Закону України "Про електронний цифровий підпис" накладення електронного цифрового підпису під час створення електронного документа здійснюється за допомогою особистого ключа. Ця норма зобов’язує заявника (його представника) під час підготовлення електронної заявки на об’єкт права інтелектуальної власності використовувати особистий ключ для накладення електронного цифрового підпису на електронних документах заявки.

3.4. Особистий ключ знаходиться на електронному носії, доступний тільки підписувачу та зберігається ним у таємниці.

3.5. Порядок надання працівникам ДП "УІПВ" права накладення електронного підпису, у тому числі електронного цифрового підпису, вибір виду підпису (електронний або електронний цифровий підпис), ведення обліку, зберігання та знищення їх особистих ключів визначаються наказами директора ДП "УІПВ".

4. Загальні вимоги до складання та подання електронної заявки

4.1. Електронна заявка з накладеним електронним цифровим підписом подається на адресу сервера закладу експертизи (http://www.ukrpatent.org) засобами телекомунікаційного зв’язку.

4.2. Вимоги до складу електронної заявки та змісту її документів є такими самими, як і вимоги до документів заявки на об’єкт права інтелектуальної власності, яка складається й подається на паперових носіях. Ці вимоги встановлені чинними нормативно-правовими актами (законами, правилами) у сфері інтелектуальної власності і є обов’язковими для заявників.

4.3. Не допускається подання в електронній формі таких документів: довіреності на представництво за заявкою; заперечення проти заявки; копії попередньої заявки для встановлення пріоритету; документа, що підтверджує показ заявленого знака на виставці для встановлення пріоритету. Ці документи подаються на адресу закладу експертизи на паперових носіях.

4.4. Подана електронна заявка вважається електронним примірником заявки на об‘єкт права інтелектуальної власності. Оригіналом поданої електронної заявки є її візуальне подання на папері. Паперовий примірник зазначеної заявки створюється шляхом перетворення електронними засобами електронного примірника цієї заявки і є візуальною формою, що відображає дані, які містить електронний примірник заявки. Паперовий примірник заявки разом із роздрукованою на папері копією електронної розписки закладу експертизи, що засвідчує факт одержання останнім електронної заявки, мають надійти до закладу експертизи невідкладно але не пізніше семи днів від дати одержання ним електронної заявки.

4.5. Електронну заявку подають за допомогою програмних засобів системи подання електронних заявок, які розміщуються на сервері закладу експертизи й доступні через його веб-сайт у мережі Інтернет (http://www.ukrpatent.org).

4.6. Обов’язковим реквізитом електронної заявки є електронний цифровий підпис, що використовується для ідентифікації заявника (його представника) іншими суб’єктами електронного документообігу та для підтвердження цілісності набору даних електронної заявки.

4.7. Дані в документах електронної заявки мають бути представлені у форматі DOC. Відомості про інші версії форматів даних, які можуть бути використані під час складання документів електронної заявки, розміщуються на веб-сайті закладу експертизи.

4.8. Малюнки, креслення та інші графічні зображення в документах електронної заявки мають бути представлені у форматі JPEG. Роздільна здатність відображеної інформації має становити 300 dpi. Відомості про інші версії графічних форматів, які можуть бути використані під час складання документів електронної заявки, розміщуються на веб-сайті закладу експертизи.

4.9. Цілісність поданої електронної заявки та ідентифікація підписувача підтверджуються шляхом перевірки електронного цифрового підпису, накладення якого здійснювалось особою, що має посилений сертифікат відкритого ключа.

4.10. Підставою для прийняття електронної заявки є підтвердження електронного цифрового підпису заявника (його представника), що автоматично здійснюється сервером закладу експертизи, на адресу якого подається електронна заявка.

5. Складання та подання електронної заявки

5.1. При складанні та поданні електронної заявки за допомогою програмно-технічних засобів системи подання електронних заявок заявник (його представник) повинен додержуватися такого порядку:

5.2.1. У разі первинного входження до системи подання електронних заявок заявник (його представник) повинен зареєструватися на сервері закладу експертизи через його веб-сайт шляхом заповнення реєстраційної форми. Після реєстрації заявник (його представник) отримує доступ до програмно-технічних засобів, за допомогою яких будуть здійснюватися складання матеріалів заявки, перевірка складу заявки та заповнення полів заяви, накладення електронного цифрового підпису, криптографічний захист інформації та відправлення електронної заявки на адресу сервера закладу експертизи.

5.2.2. Заявник (його представник) заповнює заяву в електронній формі. Форма та зміст електронної заяви є такими самими, як і передбачені чинними нормативними актами форма та зміст заяви, що складається та подається на паперовому носії.

5.2.3. Заявник (його представник) накладає електронний цифровий підпис та шифрує за його допомогою матеріали електронної заявки. У випадку, коли заявниками є декілька осіб, але не всі вони мають особисті ключі для накладення електронного цифрового підпису, накладати електронний цифровий підпис на документи електронної заявки може представник, за наявності такого, або один із заявників, який має посилений сертифікат відкритого ключа та довіреність від інших заявників. Ця довіреність має бути надіслана на адресу закладу експертизи на паперовому носії разом із паперовою копією електронної заявки.

5.2.4. До заповненої електронної форми заяви заявник (його представник) додає матеріали електронної заявки з накладеним електронним цифровим підписом.

5.2.5. Після заповнення електронної форми заяви та додавання матеріалів заявки, що підписані та зашифровані за допомогою електронного цифрового підпису, заявник (його представник) за допомогою засобів системи подання електронних заявок надсилає підготовлену електронну заявку на адресу сервера закладу експертизи через його веб-сайт у мережі Інтернет.

5.2.6. Якщо не всі документи електронної заявки додані до заповненої електронної форми заяви та/або заповнені не всі обов’язкові для заповнення поля електронної форми заяви, то система подання електронних заявок, яка, зокрема, контролює склад заявки та заповнення полів електронної форми заяви, повідомляє заявника (його представника) про виявлені помилки в цій заявці та пропонує дії для усунення помилок. Заявнику (його представнику) надається можливість усунути виявлені помилки до надсилання підготовленої електронної заявки на адресу сервера закладу експертизи через його веб-сайт.

5.3. Датою та часом одержання документів електронної заявки є дата та час, які зафіксовані в розписці закладу експертизи, де зазначені також реквізити одержаної електронної заявки, інформація про заявника, реєстраційний номер заявки та визначені реквізити закладу експертизи. Розписка закладу експертизи формується автоматично його сервером у формі електронного документа. Електронний примірник розписки разом з документами електронної заявки зберігається в центральному архіві електронних документів закладу експертизи.

5.4. У період дослідних випробувань процесів складання, подання та експертизи електронних заявок заявник (його представник), отримавши електронну розписку закладу експертизи, що засвідчує факт одержання останнім електронної заявки, повинен невідкладно роздрукувати на папері копію цієї електронної заявки із зазначенням у верхній частині першої сторінки бланку заяви “КОПІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВКИ № Z RRRR XXXXX” та копію електронної розписки закладу експертизи. Роздрукована на папері заявка власноручно підписується заявником (його представником) та невідкладно надсилається на адресу закладу експертизи разом із паперовою копією зазначеної електронної розписки.

5.5. З часу надходження заявнику (його представнику) розписки закладу експертизи, що засвідчує факт, дату та час одержання електронної заявки, повторне надсилання цієї заявки не допускається. У разі повторного надсилання цієї електронної заявки на адресу сервера закладу експертизи через його веб-сайт така заявка буде вважатися новою заявкою.

5.6. Електронна заявка не буде прийнята сервером закладу експертизи у випадках, коли документи цієї заявки не містять накладеного електронного цифрового підпису та/або порушені вимоги підпункту 5.2.4 цього Тимчасового порядку, про що заявник (його представник) повідомляються автоматично засобами сервера.

5.7. У випадку, якщо зазначений у пункті 4.4 цього Тимчасового порядку паперовий примірник поданої електронної заявки не є ідентичним електронному примірнику цієї заявки, експертиза здійснюється за її паперовим примірником.

6. Особливості експертизи електронної заявки

6.1. Експертиза електронних заявок проводиться закладом експертизи, як і експертиза заявок, поданих на паперових носіях, відповідно до чинних законів у сфері інтелектуальної власності та правил, встановлених на їх основі Установою.

6.2. Пов’язані з проведенням експертизи заявки інші документи, що не входять до складу заявки, передбачені законодавством у сфері інтелектуальної власності (клопотання, відповіді на запити експертизи, додаткові матеріали до заявки, креслення, виправлення та зміни тощо), створюються в електронній формі з накладеним електронним підписом (у тому числі електронним цифровим підписом) та надсилаються заявником (його представником) засобами системи подання електронних заявок на адресу сервера закладу експертизи у строки, визначені законодавством. У разі неможливості з поважних причин надіслати зазначені документи в електронній формі їх надсилання на адресу закладу експертизи необхідно здійснити на паперових носіях.

6.3. Під час проведення експертизи працівники закладу експертизи створюють та надсилають заявнику (його представнику) в електронній формі з накладеним електронним підписом (у тому числі електронним цифровим підписом) у строки, визначені законодавством, відповідні повідомлення, запити, попередній висновок щодо заявки, рішення Установи та інші документи, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

6.4. Вибір виду підпису (електронного або електронного цифрового) для накладення на зазначені в п. 6.2 інші документи здійснює заявник (його представник).

6.5. Електронний цифровий підпис накладається заявником (його представником) на зазначені в п. 6.2 інші документи в такий самий спосіб, як і на матеріали електронної заявки відповідно до п. 5.2.3 цього Тимчасового порядку.

6.6. У випадку накладення електронного підпису на зазначені в п. 6.2 інші документи заявник (його представник) повинен шляхом сканування та оцифровки представити в цифровій формі зображення свого власноручного підпису та зберегти його для подальшого використання. Накладення електронного підпису на електронний документ може бути здійснено засобами текстового редактора, наприклад, Microsoft Word.

6.7. Працівник закладу експертизи здійснює накладення електронного підпису або електронного цифрового підпису на зазначені в п. 6.3 документи експертизи відповідно до наказу, зазначеного в п. 3.5 цього Тимчасового порядку.

6.8. Працівник закладу експертизи відповідно до чинного законодавства, після накладення електронного підпису на зазначений у п. 6.3 електронний документ експертизи невідкладно з дати надсилання заявнику (його представнику) цього електронного документа повинен надіслати на адресу заявника (його представника) зразок відповідного аналога свого власноручного підпису на паперовому носії.

6.9. Представлені на паперових носіях зразки відповідних аналогів власноручних підписів заявників (їх представників) та експертів закладу експертизи подаються як додатки до договору про участь у дослідних випробуваннях процесів складання, подання та експертизи електронних заявок на об’єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг), укладеного установленим порядком між заявниками (їх представниками) та ДП “УІПВ” за установленою формою.

6.10. Надсилаючи до закладу експертизи зазначені в п. 6.2 інші електронні документи, заявники (їх представники) повинні зазначати у верхній лівій частині першої сторінки електронного документа номер електронної заявки, дату та вихідний номер електронного документа, що надсилається, прізвище та ініціали заявника (його представника), адресу для листування, а також, у разі потреби, дату та вихідний номер документа закладу експертизи, на який заявник (його представник) надає відповідь. Формуляр-зразок основних реквізитів зазначених у п. 6.2 інших електронних документів додається до договору, зазначеного в п. 6.9 цього Тимчасового порядку.

6.11. За потреби, заклад експертизи відповідно до статті 7 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” може установленим порядком виготовити електронну копію та/або паперову копію електронної заявки. Такі ж копії можуть бути виготовлені для окремих електронних документів, зазначених в п. 6.2 та п. 6.3 цього Тимчасового порядку.

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.