Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Державні реєстри - Нормативно-правові акти щодо ведення Державних реєстрів - Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
22 березня 2012 року № 332

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
12.04.2012 № 558/20871

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр виробників та
розповсюджувачів програмного забезпечення

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок ведення й користування Реєстром виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (далі – Реєстр), внесення до нього відомостей про виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, а також надання інформації з нього.

1.2. Цілями ведення Реєстру є:

створення інформаційно-довідкової бази з питань виробництва та розповсюдження програмного забезпечення;

формування даних Реєстру для проведення статистичних спостережень щодо виробництва та розповсюдження програмного забезпечення;

надання відомостей з Реєстру про діяльність виробників та/або розповсюджувачів програмного забезпечення як об’єктів авторського права;

забезпечення ідентифікації та обліку виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення;
створення прозорого і цивілізованого конкурентного середовища у сфері виробництва та розповсюдження програмного забезпечення;

створення умов для розвитку інфраструктури та механізмів функціонування вітчизняної індустрії програмного забезпечення.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Адміністратор Реєстру - державне підприємство, що входить до сфери управління Державної служби інтелектуальної власності України;

виробник – суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво програмного забезпечення на території України;

Держатель Реєстру – Державна служба інтелектуальної власності України;

заявник – суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність, пов’язану з виробництвом та/або розповсюдженням програмного забезпечення, і звернувся із заявою про внесення відомостей до Реєстру;

користувач даних Реєстру – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та фізичні особи;

програмне забезпечення – набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що містять інструкції, придатні для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату;

Реєстр – це спеціалізована електронна база даних, що містить відомості про виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, ведення якої здійснюється українською мовою;

розповсюджувач – суб’єкт господарювання, який здійснює розповсюдження програмного забезпечення на території України.

II. Формування та ведення Реєстру

2.1. Формування та ведення Реєстру здійснює Адміністратор Реєстру.

2.2. Адміністратор Реєстру:

приймає та розглядає документи, подані для внесення відомостей до Реєстру;

готує проекти рішень про внесення відомостей до Реєстру;

видає свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру;

уносить відомості до Реєстру;

здійснює заходи з технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;

відповідає за його функціонування, збереження відомостей, унесених до Реєстру;

надає відомості з Реєстру;

виконує інші роботи, пов’язані з функціонуванням Реєстру.

2.3. Унесення відомостей про заявників до Реєстру відбувається на добровільних засадах на підставі поданої заяви про внесення відомостей до Реєстру (далі – Заява) за встановленою формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

2.4. Заява подається Адміністратору Реєстру з пакетом документів, передбачених пунктом 2.5 цього розділу, які підтверджують діяльність заявника у галузі виробництва та/або розповсюдження програмного забезпечення, особисто заявником (уповноваженою ним особою) або надсилається ним рекомендованим поштовим відправленням.

2.5. До заяви додаються:

копія договору про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права або договорів про передачу прав на використання програмного забезпечення шляхом його виробництва та розповсюдження його примірників, починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення, у разі виникнення цих прав на території України, передаються від первинних суб’єктів зазначених прав;

копії документів, якими підтверджується наявність у суб’єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення;

копії документів, у яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

2.6. Заява та копії документів засвідчуються: від юридичних осіб – підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб-підприємців – особистим підписом заявника.

2.7. Документи, необхідні для внесення відомостей до Реєстру, подаються заявником у паперовій папці.

2.8. Заява та додані до неї документи розглядаються в місячний строк з дня надходження документів до Адміністратора Реєстру.

2.9. Адміністратор Реєстру надсилає заявнику відповідний запит у випадку ненадання, подання неповних чи неналежним чином оформлених документів.

Заявник протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання письмового запиту надає необхідні документи Адміністратору Реєстру.

У випадку ненадання заявником необхідних документів Адміністратор Реєстру відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру, про що повідомляє заявника.

2.10. Заявник забезпечує достовірність і повноту відомостей у заяві та документах, поданих для внесення відомостей до Реєстру.

2.11. За результатами розгляду заяви Держателем Реєстру приймається рішення про внесення відомостей до Реєстру за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, про що заявнику надсилається письмове повідомлення протягом трьох робочих днів.

2.12. Після прийняття рішення про внесення відомостей до Реєстру заявникові видається свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

2.13. У ході формування та ведення Реєстру обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

III. Інформаційна база Реєстру

3.1. Реєстр містить такі відомості щодо:

3.1.1 юридичних осіб:

найменування – повне та скорочене (якщо таке є);

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження та повна поштова адреса;

телефон, телефакс, електронна адреса (E-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

відомості про керівника (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові);

коротка характеристика видів діяльності у галузі програмного забезпечення;

найменування виробника та/або розповсюджувача програмного забезпечення;

дата надходження заяви про внесення відомостей до Реєстру;

порядковий номер реєстрового запису;

дата прийняття та номер рішення про внесення відомостей до Реєстру;

серія та номер свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру;

3.1.2 фізичних осіб-підприємців:

прізвище, ім’я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
місце проживання;

телефон, телефакс, електронна адреса (E-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

коротка характеристика видів діяльності у галузі програмного забезпечення;

найменування виробника та/або розповсюджувача програмного забезпечення;

дата надходження заяви про внесення відомостей до Реєстру;

порядковий номер реєстрового запису;

дата прийняття та номер рішення про внесення відомостей до Реєстру та індивідуальний реєстраційний номер заявника;

серія та номер свідоцтва про внесення заявника до Реєстру.

IV. Унесення змін до Реєстру

4.1. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження заявника Адміністратором Реєстру вносяться відповідні зміни.

Такі зміни вносяться до Реєстру за заявою заявника, після чого протягом п’яти робочих днів видається нове свідоцтво.

4.2. Заява про внесення змін до Реєстру подається заявником в довільній формі разом з документами, що підтверджують такі зміни.

Заява про внесення змін до Реєстру та документи, що підтверджують такі зміни, подаються Адміністратору Реєстру особисто заявником (уповноваженою ним особою) або надсилаються рекомендованим поштовим відправленням.

4.3. Раніше видане свідоцтво повертається Адміністратору Реєстру протягом п’яти робочих днів з дня отримання заявником нового свідоцтва та зберігається Адміністратором Реєстру в установленому законодавством порядку.

V. Надання відомостей з Реєстру

5.1. Надання відомостей з Реєстру здійснюється у такому порядку. Користувач звертається до Держателя Реєстру з письмовою заявою, складеною у довільній формі, про надання інформації з Реєстру.

Держатель Реєстру відповідно до поданої заяви надає користувачу інформацію, яка стосується найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, найменування програмного забезпеченням, дати та номера свідоцтва, а також місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи-підприємця у разі письмової згоди.

5.2. Держатель Реєстру надає витребувані дані з Реєстру користувачу у письмовій формі у визначений законодавством строк.

 

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України

 М. В. Паладій

 

Додаток 1
ЗАЯВА про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Додаток 2
РІШЕННЯ про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення 

Додаток 3
СВІДОЦТВО про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.