Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Заходи - Конкурси - Всеукраїнський конкурс "Винахід року" (2005-2016) - "Винахід року-2006" - Положення про Всеукраїнський конкурс "Винахід року"


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови
Державного департаменту
інтелектуальної власності
від 30 травня 2006 року № 42
 
ПОЛОЖЕННЯ
 
про Всеукраїнський конкурс “Винахід року”
 
1. Загальні засади
 
Всеукраїнський конкурс “Винахід року” (далі – конкурс) Державний департамент інтелектуальної власності проводить в усіх регіонах України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення виробничників до впровадження результатів інтелектуальної праці у виробництво, а також для виявлення найбільш талановитих і перспективних розробок та привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів та підприємців.
 
Конкурс проводиться щорічно. Прийом конкурсних матеріалів відкрито з 1 серпня по 31 жовтня поточного року.
 
Конкурс відкрито для підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та місця знаходження, а також окремих фізичних осіб.
 
До участі в конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що охороняються чинними патентами України. Перевага надається винаходам та корисним моделям, які мають вагоме значення для розвитку науки і технології, а також підвищення якості життя та активізації діяльності людини.
 
До участі в конкурсі не приймаються:
 
- винаходи та корисні моделі, що зайняли призові місця в попередніх конкурсах “Винахід року”, проведених Державним департаментом інтелектуальної власності;
 
- незапатентовані в Україні технічні рішення, або ті, які на дату оголошення конкурсу не мають позитивного рішення про видачу патенту;
 
- винаходи та корисні моделі, патенти на які на дату оголошення конкурсу втратили чинність;
 
- винаходи та корисні моделі, патенти на які видано раніше, ніж за 3 роки до дати оголошення конкурсу;
 
- промислові зразки, сорти рослин;
 
- торговельні марки, назви місць походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, об‘єкти авторського права та суміжних прав.
 
У випадках, коли кілька винаходів* об‘єднані функціонально, направлені на досягнення єдиної мети та складають серію, кожен з них оформлюється та подається на конкурс окремо. При аналізі та оцінці таких винаходів береться до уваги комплексний підхід.
   
* Далі по тексту під “винаходом” мати на увазі “винахід або корисну модель”
 
2. Конкурсна комісія
 
Конкурсна комісія створюється щороку для аналізу і оцінки конкурсних робіт та визначення переможців. Вона складається зі співробітників Державного департаменту інтелектуальної власності, Українського інституту промислової власності, Національної академії наук України, Всеукраїнської асоціації патентних повірених, Всеукраїнської асоціації інтелектуальної власності, Товариства винахідників та раціоналізаторів України, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, Філії “Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг” державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – УкрЦІПІП), а також представників громадських, наукових організацій і вищих учбових закладів.
 
3. Організаційне забезпечення конкурсу
 
Наукове та організаційне забезпечення конкурсу та роботи Конкурсної комісії покладається на Оргкомітет, який складається з працівників УкрЦІПІП.
 
Завданнями Оргкомітету є:
  • інформаційно-рекламне забезпечення проведення конкурсу;
  • приймання та реєстрація матеріалів, що подаються на конкурс;
  • забезпечення перевірки відповідності матеріалів умовам конкурсу;
  • оцінка матеріалів згідно критеріїв;
  • підготовка засідань Експертної групи та Конкурсної комісії;
  • систематизація та узагальнення висновків Експертної групи та Конкурсної комісії;
  • підготовка проектів підсумкових документів Конкурсу;
  • підготовка та проведення фіналу Конкурсу.  
Для забезпечення організаційних заходів 1 етапу конкурсу в регіонах України, Оргкомітет конкурсу залучає на договірній основі регіональних партнерів. Регіональними партнерами можуть виступати регіональні центри науково-технічної та економічної інформації, торгівельно-промислові палати, управління з питань інтелектуальної власності обласних Державних адміністрацій України або інші установи чи організації, основна діяльність яких пов‘язана зі сферою інтелектуальної власності.
 
Регіональні партнери забезпечують публікацію оголошень про проведення конкурсу у регіональних засобах масової інформації, надають необхідні консультації учасникам щодо оформлення конкурсних матеріалів, беруть на себе відповідальність щодо їх відповідності умовам участі в конкурсі та проводять попередню оцінку конкурсних матеріалів. Відібрані на конкурс роботи регіональні партнери надсилають до Оргкомітету не пізніше 1 листопада поточного року.
 
4. Номінації конкурсу
 
Конкурс проводиться за номінаціями:
 
“Кращий винахід року”
“Кращий винахід року серед молоді”
„Кращий винахід року в регіоні”
“Кращий винахід в галузі машинобудування та приладобудування”
“Кращий винахід в галузі енергетики”
“Кращий винахід в галузі хімії і металургії”
“Кращий винахід в галузі біотехнології та харчової промисловості”
“Кращий винахід в галузі медицини та фармакології”
“Кращий винахід в галузі матеріалознавства”
“Кращий винахід в галузі будівництва”
“Кращий винахід в галузі транспорту”
“Кращий винахід в галузі електроніки та комунікаційних систем”
“Кращий винахід в галузі агропромислового комплексу”
“Кращий винахід в галузі збереження навколишнього середовища”.
 
У номінації “Кращий винахід року” та „Кращий винахід року в регіоні” беруть участь всі представлені на конкурс винаходи, в номінації “Кращий винахід року серед молоді” – винаходи, щонайменше один з авторів яких на поточний рік не старший за 30 років.
Галузеву номінацію винаходів, представлених на конкурс, учасники конкурсу визначають самостійно і позначають в бланках заяви і анкети.
   
5. Оголошення конкурсу
 
Оголошення про початок проведення конкурсу публікуються у засобах масової інформації не пізніше 1 серпня поточного року.
 
6. Подання матеріалів на конкурс
 
Для реєстрації участі в конкурсі кожний учасник подає такі документи:
 
3. Копію патенту України на винахід або копію рішення про видачу патенту.
4. Повний опис винаходу з формулою.
5. Копії закордонних патентів на даний винахід та повні описи до них (при наявності таких).
6. Розрахунок строку окупності впровадження винаходу.
7. Розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходу.
8. Розрахунок потенційного обсягу ринку споживачів продукції, технології тощо за патентом та прогнозовані темпи його зростання.
9. Копії перших сторінок ліцензійних договорів.
10. Документи, що підтверджують участь у міжнародних виставках, на яких експонувався даний винахід чи продукція, виготовлена завдяки впровадженню винаходу, завірені печаткою (за наявністю таких).
   
Документи, визначені в пп.6–10, подаються за підписом керівника підприємства (установи чи організації) і завіряються печаткою підприємства (установи чи організації). Обов‘язково, до комплекту конкурсних матеріалів мають входити документи № 1-4, 6,7. Відсутність одного або декількох документів № 5, 8, 9, 10 не є покажчиком некомплектності конкурсної роботи, проте впливає на її оцінку. Документи № 6-10, що не відповідають встановленим вимогам, не розглядаються і не підлягають оцінці.
 
На кожний окремий винахід (або корисну модель) конкурсант подає один комплект конкурсних матеріалів.
 
Патентовласник може призначити відповідальну особу. Відповідальна особа є представником патентовласника та уповноважується ним подавати документи на конкурс, листуватися з організаторами та отримувати повідомлення про результати участі патентовласника у конкурсі.
 
Бланки заяв, анкет учасники отримують:
 
- в УкрЦІПІП (відділ організаційного забезпечення);
- з інтернет-сайта УкрЦІПІП: www.ip-centr.kiev.ua ;
- електронною поштою: office@ip-centr.kiev.ua;
- у регіональних партнерів.
 
Прийом конкурсних матеріалів регіональні партнери розпочинають з моменту опублікування в засобах масової інформації оголошення про конкурс (не пізніше 1 серпня поточного року) та завершують 15 жовтня поточного року. Всі подані матеріали регіональні партнери надсилають до Оргкомітету не пізніше 1 листопада поточного року. Конкурсні матеріали з регіонів можна подавати також безпосередньо і до Оргкомітету.
 
У місті Києві учасники направляють конкурсні матеріали на адресу Оргкомітету: УкрЦІПІП, бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, але не пізніше 1 листопада поточного року. Дата відправки матеріалів визначається за поштовим штемпелем. На конверті має бути позначка “Винахід року”.
 
Матеріали, відправлені з запізненням, до участі у конкурсі не допускаються та Конкурсною комісією не розглядаються.
 
Оргкомітет має право робити додаткові запити на адресу учасників конкурсу.
 
Подані на конкурс роботи не рецензуються і назад не повертаються.
 
7. Процедура аналізу та оцінки конкурсних робіт
 
Оцінка винаходів проводиться за встановленими критеріями, наведеними в таблиці “Критерії оцінки винаходів”. Конкурсна комісія визначає переможців за максимальною сумою набраних балів з урахуванням рекомендацій Експертної групи, створеної при Оргкомітеті з наукових співробітників Українського інституту промислової власності та фахівців інших науково-дослідних установ і організацій.
 
Аналіз і оцінка конкурсних робіт проводяться в три тури.
 
Перший тур – перевірка комплектності конкурсних матеріалів та їх відповідності вимогам цього Положення і попередня оцінка представленого винаходу (корисної моделі) за встановленими критеріями. Виконується регіональними партнерами та Оргкомітетом (для конкурсних робіт, поданих безпосередньо до Оргкомітету).
 
Від регіональних партнерів комплекти конкурсних матеріалів разом із заповненими бланками попередньої оцінки пересилаються до Оргкомітету з дотриманням встановлених строків. Конкурсні матеріали, надіслані від регіональних партнерів підлягають вибірковій перевірці комплектності, відповідності вимогам Положення і достовірності попередньої оцінки.
 
З 1 по 30 листопада Оргкомітет формує масив конкурсних робіт і підбиває підсумки першого туру. На другий тур конкурсні роботи відбирають за кількістю набраних за попередньою оцінкою балів n. Критерій відбору n ≥ 0,1 N, де N – найвища попередня оцінка. Результати першого туру розглядаються Експертною групою.
 
Другий тур – науково-технічна експертиза конкурсних робіт. За встановленими критеріями Експертна група виконує повторну оцінку конкурсних матеріалів, що пройшли на другий тур, а також аналізує актуальність представлених робіт, глибину і оригінальність технічного рішення, нестандартність та комплексність підходу, інші якісні аспекти. З врахуванням цього, Експертна група має право своїм колегіальним рішенням додати до загальної оцінки винаходу від 1 до 20 балів.
 
До 1 лютого наступного року Експертна група підбиває підсумки другого туру і визначає претендентів на перемогу в кожній номінації.
 
Результати другого туру Конкурсна комісія розглядає в третьому турі.
 
Третій тур – остаточний аналіз та оцінка конкурсних робіт, які здійснюються Конкурсною комісією.
 
Конкурсна комісія розглядає результати другого туру, аналізує пропозиції Експертної групи, в разі потреби перевіряє кількісні оцінки, виставлені Експертною групою.
 
За підсумками третього туру Конкурсна комісія до 15 березня наступного року підбиває підсумки своєї роботи та колегіально виносить остаточне рішення щодо переможців конкурсу.
 
Критерії оцінки винаходів
 
п/п
 
Критерій
Кількість балів
Експертна
оцінка,
в балах
1. Вид охоронного документу
 
1.1
Деклараційний патент України на корисну модель
1
 
1.2
Деклараційний патент України на винахід
2
 
1.3
Патент на корисну модель за кордоном при наявності патенту в Україні (за кожний)
 
2
 
1.4
Патент України на винахід
4
 
1.5
Закордонний патент або патент, отриманий за міжнародною процедурою при наявності патенту в Україні (за кожний)
 
5
 
2. Відповідність загальнонаціональним пріоритетам
 
2.1
Ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та АПК
 
4
 
2.2
Збереження навколишнього середовища
4
 
2.3
Створення нових речовин та матеріалів для потреб промисловості, енергетики, медицини, АПК тощо
 
4
 
2.4
Нові комп‘ютерні засоби і технології інформатизації суспільства
 
5
 
2.5
Розвиток біотехнології та медицини
5
 
3. Рівень винаходу*
 
3.1
Вдосконалення прототипу
1
 
3.2
Комплексний захист
( спосіб та продукт тощо)
 
2
 
3.3
Принципово новий (за формулою винаходу)
5
 
4. Інноваційна привабливість винаходу
 
4.1
Продаж ліцензії в Україні ( за кожну угоду)
2
 
4.2
Продаж ліцензії за кордон ( за кожну угоду)
5
 
4.3
Участь винаходу чи продукції, виготовленої завдяки впровадженню винаходу, в міжнародних виставках (за кожну)
 
 
1
 
5. Показники бізнес-плану
 
5.1. Ступінь розробки технічного рішення
 
5.1.1
Стадія НДР
1
 
5.1.2
Стадія ДКР
2
 
5.1.3
Дослідне виробництво
3
 
5.1.4
Серійне виробництво
5
 
5.2
Термін, необхідний для впровадження технічного рішення за винаходом
 
- до 3-х місяців
- 6 місяців
- від 1 до 2-х років
- більше 2-х років
 
 
 
4
3
2
0
 
5.3
Строк окупності впровадження винаходу
 
- до 3-х місяців
- до 1 року
- до 2-х років
- більше 2-х років
 
 
5
4
3
1
 
5.4
Обсяг потенційного ринку споживачів (сегмент ринку, на який розраховано нову продукцію, технологію тощо за патентом)
 
- до 10%
- до 30%
- біля 50%
- більше 70%
за кордоном:
 
- 1-10%
- 10-30%
більше 30%
 
 
 
 
2
3
5
10
 
 
5
10
15
 
6. Економічна привабливість винаходу
 
6.1
Показник досягнутого результату (К1 х 10)
2 – 10
 
6.2
Показник складності технічної задачі, що вирішується винаходом (К2 х 10)
2 – 12,5
 
 
6.3
Показник рівня новизни (К3 х 10)
2,5 – 8
 
6.4
Розрахунковий економічний ефект від впровадження винаходу,
на кожні 100 тис. грн.
 
 
1
 
7.
Додаткові бали за якісними критеріями (оцінюється експертом на 2 турі)
1-20
 
Загальна кількість балів
 
 
 
Показники, зазначені в пунктах 6.1 – 6.3 визначаються за методикою, представленою у Додатку 3 та використовуються для всіх поданих винаходів.
 
8. Нагородження переможців
 
Переможці конкурсу в номінаціях “Кращий винахід року” і “Кращий винахід року серед молоді” нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. Переможці в галузевих номінаціях та в номінації „Кращий винахід року в регіоні” нагороджуються дипломами. За оригінальність та нетрадиційність підходу до вирішення технічної проблеми запроваджуються заохочувальні нагороди.
 
Переможці конкурсу отримують сертифікат на безоплатне розміщення протягом 6 місяців інформації про винахід на Інтернет-біржі промислової власності, а також призи від спонсорів.
 
З числа переможців Конкурсна комісія визначає претендентів на нагородження медалями Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
 
Нагороди переможцям конкурсу вручають наприкінці квітня наступного року під час святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності.
 
9. Публікація відомостей про результати конкурсу
 
Кожному учаснику повідомляють про результати його участі в конкурсі “Винахід року”.
 
Інформація про результати конкурсу передається для публікації на сайти Державного департаменту інтелектуальної власності www.sdip.gov.ua та УкрЦІПІП www.ip-centr.kiev.ua, а також в журнал „Інтелектуальна власність”. 

 

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

Наша адреса: вул. В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03035, Україна
Консультації з питань авторського права (44) 498-37-08 (09);
з питань промислової власності (44) 254-38-13
Приймальня: тел. (44) 494-06-06; факс (44) 494-06-56

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.