Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Атестація патентних повірених - Перелік завдань усного кваліфікаційного екзамену для контролю рівня знань кандидатів у патентні повірені


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Атестаційної комісії
Державної служби інтелектуальної власності України
(протокол № 2 від 10.11.2015)


ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ
усного кваліфікаційного екзамену
 
для контролю рівня знань кандидатів у патентні повірені


За спеціалізацією «Винаходи і корисні моделі»:

1. Вимоги щодо єдиності при складанні заявки на винахід.
2. Вимоги щодо єдиності при складанні заявки на корисну модель.
3. Відміна опису одного винаходу від опису групи винаходів.
4. Дії, які вважаються використанням винаходу (корисної моделі).
5. Дії, які не визнаються порушенням прав на винахід (корисну модель).
6. Загальна схема виявлення винаходу.
7. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості (винахід, корисну модель). Обсяг та строки правової охорони цих об’єктів.
8. Основні етапи складання формули винаходу (корисної моделі).
9. Особливості описів та формул винаходів, які характеризують об’єкти органічної хімії.
10. Особливості описів та формул винаходів, які характеризують об’єкти біотехнології.
11. Особливості формули і опису об’єкту «нове застосування продукту чи процесу».
12. Підстави визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель).
13. Поняття “міжнародна фаза” і “національна фаза” при патентуванні винаходу за процедурою Договору про патенту кооперацію (РСТ). Порядок входження міжнародної заявки в національну фазу.
14. Поняття “технічний результат” і “споживчі властивості”. У чому полягає відміна між ними.
15. Поняття «пільги» по новизні.
16. Поняття тимчасової правової охорони.
17. Порядок встановлення пріоритету винаходу (корисної моделі).
18. Порядок одержання патенту України на винахід на підставі міжнародної заявки. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах.
19. Порядок оскарження рішення Установи за заявкою на винахід (корисну модель), порядок визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель).
20. Порядок проведення кваліфікаційної експертизи винаходу.
21. Порядок проведення формальної експертизи заявки на винахід (корисну модель).
22. Порядок реєстрації патенту на винахід (корисну модель) та порядок внесення змін до патенту.
23. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на винаходи (корисні моделі).
24. Права власника патенту на винахід (корисну модель).
25. Правила складання формули групи винаходів.
26. Склад заявки на винахід. Структура опису винаходу. Склад документів для одержання патенту на винахід на підставі міжнародної заявки.
27. Строк чинності майнових прав на винахід (корисну модель). Обсяг правової охорони на ці об’єкти.
28. Суть теорії еквівалентів. За яких обставин вона використовується
29. Характеристика винаходу як об‘єкта права інтелектуальної власності. Вимоги до формули винаходу (корисної моделі).
30. Характеристика корисної моделі як об‘єкта права інтелектуальної власності.


За спеціалізацією «Промислові зразки»:

1. Види зображень, що можуть бути представлені для промислових зразків, які представляють собою вироби, що можуть трансформуватися (розчинятися, складатися тощо).
2. Вимоги до додаткових документів до матеріалів заявки на промисловий зразок. В якому випадку вони подаються і яким вимогам вони мають відповідати?
3. Вимоги до промислового зразка, що заявляється, об’єктом якого є комплект (набір) виробів. Вимоги до представлення зображень комплекту (набору) виробів. Об’єм прав та використання.
4. Відмінність промислового зразка, як об‘єкта права інтелектуальної власності, від таких об‘єктів як торговельна марка (знак для товарів і послуг) та корисна модель.
5. Документи, що підтверджують право виставкового пріоритету заявленого промислового зразка. Вимоги до них та термін, у який ці документи мають бути надані.
6. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок. Строк чинності правової охорони.
7. Заява про видачу патенту на промисловий зразок та вимоги до її заповнення. Які графи “Заяви” є обов‘язковими?
8. Зміст та строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. Обсяг правової охорони.
9. Майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок. Дії, що не визнаються порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок.
10. Міжнародна реєстрація промислових зразків. Участь Відомства.
11. Міжнародна реєстрація промислових зразків. Вимога єдності: кількість та критерії.
12. Об’єкти промислового зразка та їх характеристика.
13. Обсяг правової охорони промислового зразка. Особливості опису в заявці на промисловий зразок, який має варіанти його виконання. В якому випадку заявником можуть бути надані креслення, схеми, карти тощо та для чого вони потрібні?
14. Підстави визнання патенту на промисловий зразок недійсним.
15. Поняття “комплект зображень виробу” та вимоги до нього.
16. Поняття “суттєва ознака промислового зразка”. Характеристика суттєвих ознак промислового зразка в залежності від об’єкта промислового зразка (об‘ємний, комбінований чи площинний).
17. Поняття пріоритету і порядок його встановлення. Поняття «пільги» по новизні.
18. Поняття та суть “вимоги єдності” промислового зразка.
19. Порядок встановлення дати подання заявки на промисловий зразок. Що вважається документом про сплату збору за подання заявки і яким вимогам цей документ має відповідати?
20. Порядок оскарження рішення за заявкою на промисловий зразок.
21. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на промислові зразки.
22. Права та обов’язки, що випливають з патенту на промисловий зразок.
23. Право на одержання патенту на промисловий зразок.
24. Припинення дії патенту на промисловий зразок та визнання його недійсним.
25. Склад матеріалів заявки на видачу патенту України на промисловий зразок. В яких випадках має бути надана довіреність та які вимоги пред’являються до оформлення довіреності?
26. Складання опису промислового зразка, характеристика та вимоги до змісту його розділів.
27. Умови надання правової охорони промисловим зразкам.
28. Характеристика промислового зразка як об‘єкта права інтелектуальної власності. Особливості промислового зразка як об‘єкта правової охорони.
29. Характеристика та вимоги до змісту розділу опису промислового зразка “Суть та суттєві ознаки промислового зразка”.
30. Які документи заявки на промисловий зразок потребують підпису заявника (заявників) та порядок їх завірення? Порядок сплати збору за подання заявки, строк для подання документа та порядок його продовження.


За спеціалізацією «Знаки для товарів і послуг (торговельні марки)»:

1. Вимоги до відомостей про заявника у заяві про реєстрацію торговельної марки.
2. Вимоги до переліку товарів і послуг.
3. Дії, які не визнаються порушенням прав на торговельну марку.
4. Дострокове припинення дії свідоцтва, підстави для такого припинення.
5. Експертиза заявленого позначення по суті (задачі, порядок проведення, вихідні документи). Порядок подання та розгляду заперечення проти заявки на реєстрацію на торговельної марки.
6. Експертиза знака, що має міжнародну реєстрацію в Україні згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до неї.
7. Загальні вимоги до змісту документів заявки на торговельну марку (склад заявки, оформлення документів тощо). Вимоги до зображення позначення, що заявляється.
8. Загальні вимоги до складання українським заявником міжнародної заявки відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
9. Загальні вимоги до складання українським заявником міжнародної заявки відповідно до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
10. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Дії, які вважаються використанням торговельної марки.
11. Охорона прав на добре відомий знак.
12. Підстави визнання свідоцтва недійсним.
13. Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам.
14. Порядок і умови внесення змін до заявки на реєстрацію торговельної марки, пов‘язаних із зміною особи заявника. Порядок і умови поділу заявки.
15. Порядок обчислення строків для подання відповідей на запити закладу експертизи та інших документів. Порядок продовження та поновлення строків під час набуття прав на торговельну марку.
16. Порядок оскарження рішення за заявкою на знак для товарів і послуг порядок визнання свідоцтва недійсним.
17. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на торговельні марки.
18. Порядок та умови внесення виправлень помилок та змін до заявки на реєстрацію торговельної марки без зміни особи заявника.
19. Порядок та умови подання міжнародної заявки відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до неї.
20. Право на пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави – учасниці Паризької конвенції та умови його встановлення. Вимоги до документів, що підтверджують це право.
21. Право пріоритету попередньої заявки на торговельну марку та умови його встановлення. Документи, що підтверджують це право.
22. Розрахунок розміру збору за подання заявки на реєстрацію торговельної марки та вимоги до документа про його сплату.
23. Розрахунок розміру мита та порядок його сплати за міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до неї.
24. Спілкування із заявником та закладом експертизи під час проведення діловодства за заявкою на торговельну марку (листування, участь у розгляді заявки, представництво тощо). Вимоги до документа, що підтверджує повноваження представника (довіреність, документ про схвалення подання заявки заявником).
25. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Обсяг правової охорони на цей об’єкт.
26. Суб‘єкти права на одержання свідоцтва України на торговельну марку. Позначення, що можуть бути об'єктом торговельної марки.
27.Умови надання правової охорони торговельним маркам.
28. Умови надання правової охорони торговельній марці та підстави для відмови в наданні правової охорони.
29. Формальна експертиза заявки на реєстрацію на торговельної марки (задачі, порядок проведення, вихідні документи).
30 Характеристика торговельної марки як об‘єкта права інтелектуальної власності. Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельної марки.
31. Переваги Мадридської системи міжнародної реєстрації торговельних марок.
32. Умови для подання міжнародної заявки.
33. Порівняння Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до цієї Угоди.
34. Залежність міжнародної реєстрації від базового знаку. Умови перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку.
35. Умови надання правової охорони товарним знакам на відповідній території Мадридського Союзу.


За спеціалізацією «Топографії інтегральних мікросхем»:

1. Взаємовідносини між суб‘єктами права під час використання зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми.
2. Види документів, які Укрпатент надсилає заявнику під час проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
3. Види зборів за дії, пов‘язані з охороною прав на топографії інтегральної мікросхеми.
4. Визнання реєстрації топографії інтегральної мікросхеми недійсною. Зміст права інтелектуальної власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми.
5. Виправлення помилок та внесення змін до матеріалів заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
6. Встановлення дати подання заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
7. Дії, що виконуються Укрпатентом під час проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
8. Дії, що не визнаються порушенням прав інтелектуальної власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми.
9. Документи, що додаються до заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
10. Загальні вимоги до заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми та документів, що додаються до неї.
11. Засвідчення права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми.
12. Засвідчення права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми.
13. Компонування інтегральних мікросхем (топографії інтегральних мікросхем) як об‘єкт права інтелектуальної власності.
14. Обмеження прав інтелектуальної власності на топографії інтегральної мікросхеми.
15. Оскарження рішення за заявкою на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Зміст права інтелектуальної власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми.
16. Оскарження рішення за заявкою на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми та визнання реєстрації топографії інтегральної мікросхеми недійсною.
17. Оформлення заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
18. Охорона прав на топографію інтегральних мікросхем в іноземних державах.
Зміст права інтелектуальної власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми.
19. Підстави для надсилання заявнику попереднього висновку щодо заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
20. Подання заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
21. Порядок реєстрації топографії інтегральної мікросхеми та публікації відомостей про це.
22. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на топографії інтегральних мікросхем.
23. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації топографії інтегральної мікросхеми.
24. Права, якими може скористатися заявник під час проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
25. Публікація відомостей про реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми і наслідки цієї дії.
26. Реєстрація топографії інтегральної мікросхеми.
27. Склад заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
28. Суб’єкти права на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
29. Умови надання правової охорони топографії інтегральної мікросхеми. Права, що випливають з реєстрації топографії інтегральної мікросхеми.
30. Умови охороноздатності топографії інтегральної мікросхеми. Права, що випливають з реєстрації топографії інтегральної мікросхеми.


За спеціалізацією «Зазначення походження товарів»:

1. Види географічних зазначень та їх визначення.
2. Видова назва товару як підстава для відмови в реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару (визначення, Перелік видових назв товарів).
3. Вимоги до відомостей щодо назви та меж географічного місця, де виробляється товар.
4. Вимоги до документу про сплату збору за подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.
5. Вимоги до назви товару, для якого використовується кваліфіковане зазначення походження товару, та відомостей про взаємозв‘язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару.
6. Вимоги до опису особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару.
7. Виправлення помилок та внесення змін до заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (перелік можливих виправлень та змін, порядок їх внесення).
8. Географічне зазначення як об‘єкт права інтелектуальної власності. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Дії, що не визнаються порушенням прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.
9. Дії, що є порушенням прав на використання зазначення походження товару.
10. Документи, що додаються до заявки іноземного заявника на реєстрацію географічного зазначення.
11. Документи, що подаються разом із заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.
12. Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (задачі, порядок проведення, вихідні документи).
13. Загальні вимоги до заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.
14. Засвідчення набуття права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Строк чинності правової охорони.
15. Оскарження рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару.
16. Підстави визнання прав інтелектуальної власності на географічне зазначення недійсними.
17. Підстави для відмови в наданні правової охорони географічному зазначенню.
18. Підстави для відмови в реєстрації географічного зазначення, пов‘язаного з географічним місцем в іноземній державі.
19. Підстави та порядок визнання недійсною реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.
20. Підстави та порядок припинення реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.
21. Повноваження спеціально уповноважених органів щодо географічних зазначень.
22. Подання та попередній розгляд заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару та документів, що додаються до неї.
23. Порядок подання заперечення проти реєстрації заявленого кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.
24. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.
25. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на географічні зазначення.
26. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.
27. Представництво та вимоги до документа, що підтверджує повноваження представника.
28. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічні зазначення.
29. Умови надання правової охорони географічному зазначенню походження товару. Підстави для відмови в наданні правової охорони.
30. Умови надання правової охорони назві місця походження товару. Підстави для відмови в наданні правової охорони.


За спеціалізацією "Юридичні послуги":

1. Цивільно-правова відповідальність та цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності.
2, Господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові способи захисту прав інтелектуальної власності.
3. Адміністративна відповідальність та адміністративно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності.
4. Кримінально-правова відповідальність та кримінально-правові способи захисту прав інтелектуальної власності.
5. Право на звернення до господарського суду: порушення, невизнання, оспорення та посягання на права інтелектуальної власності та законні інтереси.
6. Порядок пред’явлення претензії відповідно до Господарського та Господарського процесуального кодексів України.
7. Спори щодо прав інтелектуальної власності, підвідомчі (підсудні) господарським судам.
8. Сторони та треті особи в господарському процесі: права та обов'язки.
9. Докази в господарському процесі. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності
10. Запобіжні заходи в господарському процесі: підстави та порядок вжиття і припинення
11. Форма і зміст позовної заяви в господарському процесі
12. Забезпечення позову у господарському процесі: підстави, заходи, скасування.
13. Припинення провадження у господарській справі. Залишення господарського позову без розгляду.
14. Перегляд рішень господарського суду в апеляційному порядку.
15. Подання апеляційної скарги на рішення господарського суду.
16. Повноваження апеляційної інстанції у господарському судочинстві.
17. Підстави для скасування або зміни рішення у господарському судочинстві.
18. Перегляд судових рішень у касаційному порядку у господарському судочинстві.
19. Порядок подання касаційної скарги у господарському судочинстві.
20. Повноваження касаційної інстанції у господарському судочинстві.
21. Підстави для скасування або зміни рішення (постанови) у господарському судочинстві.
22. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.
23. Право на звернення до суду цивільної юрисдикції: порушення, невизнання, оспорення та посягання на права інтелектуальної власності та законні інтереси.
24. Спори щодо прав інтелектуальної власності, підвідомчі (підсудні) судам цивільної юрисдикції
25. Особи, які беруть участь у цивільній справі: права та обов'язки.
26. Докази в цивільному процесі. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.
27. Форма і зміст позовної заяви у цивільному процесі.
28. Забезпечення доказів у цивільному процесі.
29. Зупинення і закриття провадження у цивільній справі. Залишення позовної заяви без розгляду у цивільній справі.
30. Форма і зміст апеляційної скарги у цивільних справах.
31. Подання апеляційної скарги на рішення суду цивільної юрисдикції
32. Повноваження апеляційної інстанції у цивільному судочинстві.
33. Підстави для скасування або зміни рішення у цивільному судочинстві.
34. Перегляд судових рішень у касаційному порядку у цивільному судочинстві.
35. Порядок подання касаційної скарги у цивільному судочинстві.
36. Повноваження касаційної інстанції у цивільному судочинстві.
37. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови у цивільному судочинстві.
38. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України.
39. Порядок подання заперечень до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України.
40. Альтернативні (позасудові) способи врегулювання спорів щодо прав інтелектуальної власності.
41. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
42. Ліцензія та ліцензійний договір на використання об'єкта інтелектуальної власності.
43. Класифікація ліцензій за об'єктом ліцензії.
44. Класифікація ліцензій за обсягом прав.
45. Класифікація ліцензій за способом надання ліцензії.
46. Класифікація ліцензій за суб'єктом ліцензування.
47. Роялті. Паушальні платежі. Комбіновані платежі.
48. Договір комерційної концесії.
49. Порядок надання примусової ліцензії.
50. Порядок надання відкритої ліцензії.
51. Порядок державної реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
52. Порядок внесення змін до ліцензійного договору. Внесення до Державного реєстру охоронних документів змін у відомості про видачу ліцензії.
53. Порядок державної реєстрації ліцензійних договорів.
54. Строк дії ліцензійного договору. Припинення дії ліцензійного договору.
55. Сторони ліцензійного договору, їх права та обов’язки.
56. Істотні та факультативні умови ліцензійного договору.
57. Види ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності.
58. Ліцензійний договір на використання торговельних марок.
59. Ліцензійний договір на використання винаходів (корисних моделей).
60. Ліцензійний договір на використання промислових зразків.

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.