Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект наказу МОНмолодьспорту "Про затвердження Правил складання та подання заявки на знак для товарів і послуг" (обговорення тривало до 19 березня 2012 року) - Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
“Про затвердження Правил складання та подання заявки на знак для товарів і послуг”

Проект наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про затвердження Правил складання та подання заявки на знак для товарів і послуг” (далі – проект наказу) розроблений Міністерством відповідно до пункту 1 статті 10 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі – чинні Правила). Чинні Правила визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, введеного в дію з 01.07.1994 згідно з Постановою Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ.

З моменту прийняття чинних Правил до зазначеного вище Закону України неодноразово вносилися зміни, які суттєво вплинули на правовідносини з набуття прав на знаки для товарів і послуг.
 
Відбулися також зміни в структурі органів виконавчої влади, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

Крім того, чинні Правила не в повній мірі відповідають вимогам Сінгапурського договору про право товарних знаків, підписаного в Сингапурі 27.03.2006, який є чинними в Україні з 24.05.2010, зокрема щодо складу та змісту заявки, представництва за довіреністю, внесення змін та виправлення помилок у заявці, вимог стосовно підпису, класифікації товарів і/або послуг, поділу заявки, можливості продовження чи поновлення строків для надання відповіді, а також типових міжнародних форм вхідних та вихідних документів до заявки. 

Все це загалом негативно впливає на здійснення заявниками набуття прав на знаки для товарів і послуг.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу необхідно для удосконалення і спрощення відносин щодо складання та подання заявки на знак для товарів і послуг та забезпечення гармонізації з відповідними нормами міжнародних договорів України.

3. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

удосконалення відносин щодо складання та подання заявки на знак для товарів і послуг;
упорядкування законодавства у зазначеній сфері.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Одним з альтернативних способів досягнення зазначених цілей є видання Правил, що регулюють питання як складання та подання заявки на знак для товарів і послуг, так і проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг та знака за міжнародною реєстрацією.
 
Цей спосіб відповідатиме правилам нормопроектування. Проте він є мало прийнятним, оскільки такі Правила були б викладені на близько 200 аркушах, приблизно 120 аркушів з яких займали б норми стосовно процедури проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, які не становлять інтересу для переважної більшості заявників. У такому разі видання Правил та їх розповсюдження серед можливих заявників було б безпідставно обтяжено додатковими витратами останніх.

Запропонований проектом наказу спосіб видається найбільш прийнятним, оскільки не має вад, притаманних попередньому способу.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

У разі збереження чинних Правил не буде забезпечена їх відповідність Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Крім того, не буде врегульована процедура складання та подання заявки, а також у певній мірі буде існувати їх невідповідність вимогам Сінгапурського договору про право товарних знаків. 

Все це загалом негативно вплине на здійснення заявниками набуття прав на знаки для товарів і послуг.
 
Видання окремих Правил складання та подання заявки на знак для товарів і послуг є оптимальним способом забезпечення комплексного регулювання відносин щодо складання та подання заявки на знак для товарів і послуг.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Запропонованим проектом наказу затверджуються Правила складання та подання заявки на знак для товарів і послуг (далі – Правила).
 
Цим забезпечується комплексне регулювання відносин щодо складання та подання заявки на знак для товарів і послуг.

Правила складаються з дев’яти розділів.

Розділ I встановлює загальні положення.

Розділ II визначає знак як об’єкт правової охорони, а саме: детально розкриває визначення знака як об’єкта правової охорони, зміст терміна “знак”, описує можливі види об’єктів знака, розкриває умови надання правової охорони знаку.

Розділ III визначає підстави для відмови в наданні правової охорони знаку, зокрема, визначає компетентний орган щодо назви держави “Україна”; роз’яснює, яке позначення не має розрізняльної здатності, є загальновживаним, є описовим, є оманливим або таким, що може ввести в оману, є загальновживаним символом, відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, займає домінуюче положення в зображенні знака, набуло розрізняльної здатності, вважається тотожним з іншим позначенням, є схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, вважається тотожним або схожим з фірмовим (комерційним) найменуванням; визначає, які товари і/або послуги вважаються спорідненими.
Розділ IV визначає склад заявки, зокрема документи, які повинна містити заявка.

Розділ V встановлює загальні вимоги до документів заявки.

Розділ VI визначає вимоги до заповнення бланку заявки, роз’яснює особливості заповнення бланка заявки, встановлює вимоги щодо наведення відомостей про заявника та вимоги щодо відтворення зображення знака, встановлює вимоги щодо складання переліку товарів і послуг та до інших документів заявки.

Розділ VII встановлює порядок подання заявки, зокрема, способи її подання, у тому числі з використанням факсимільного зв’язку або в електронній формі (електронна заявка), положення щодо порядку подання заявки через представника, порядку сплати збору за подання заявки тощо.

Розділ VIII визначає особливості складання та подання заявки в електронній формі.

Розділ IX встановлює порядок подання заявки на реєстрацію знака відповідно до Мадридської угоди та/або Протоколу.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Обставин, які могли б унеможливити досягнення зазначеної вище цілі державного регулювання, не вбачається.

8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Вигоди
Витрати

У сфері держави

Піднято рівень формалізації відносин щодо заявок завдяки новим бланкам повідомлень та довіреності.

Забезпечена гармонізація з відповідними нормами міжнародних договорів України тощо.
 

 

Витрати з державного та місцевих бюджетів відсутні.

У сфері юридичних та фізичних осіб
Реалізація проекту наказу удосконалить і спростить відносини щодо складання та подання заявки на знак для товарів і послуг та зробить їх дешевшими для заявників, оскільки:

зменшена кількість зображень знака, які необхідно подавати;

подання заявок з використанням факсимільного зв’язку та формі електронного документа виключає вплив строку поштової доставки на дату подання заявки та здешевлює цей процес;

публікація заявок в мережі Інтернет виключає необхідність замовляти заінтересованими особами проведення інформаційного пошуку з метою подання заперечень проти заявок, що прискорює та здешевлює процес подання зазначених заперечень.
 
 
 
 
Витрати відсутні

 

9. Економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових чи інших витрат з Державного бюджету України.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Відсутні.

11. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Постійно з дня опублікування.
 
Структура запропонованих Правил, що затверджуються проектом наказу, розроблена з урахуванням можливості доповнення цих Правил або внесення змін до них у разі виникнення необхідності правового врегулювання відносин, що виникають в Україні у зв’язку з набуттям права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

12. Визначення показників результативності регуляторного акта

Завдяки наведеним вище очікуваним результатам прогнозуються такі значення показників результативності проекту наказу:

збільшиться кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія проекту наказу;
 
збільшиться розмір надходжень від передбачених законом зборів, що використовуються для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
збільшиться розмір надходжень до державного бюджету від сплати мита за видачу свідоцтв;
 
зменшиться розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог наказу;
 
забезпечиться високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень наказу завдяки його офіційному оприлюдненню в “Офіційному віснику України”, опублікуванню в офіційному бюлетені “Промислова власність”, розміщенню в мережі Інтернет на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної служби інтелектуальної власності України, а також на сторінці Державного підприємства “Український інститут промислової власності”.

13. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту наказу здійснюватиметься протягом чотирьох місяців з дня його оприлюднення шляхом проведення опитувань представників у сфері інтелектуальної власності, учасників громадських слухань та навчальних семінарів щодо положень проекту наказу, статистичних даних відповідних звернень суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
 
Повторне відстеження результативності проекту наказу здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності Правилами, зазначеними в проекті наказу. 

Контроль та нагляд за додержанням вимог проекту наказу здійснюватиметься на постійній основі шляхом аналізу:

звернень фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань з питань складання та подання заявок;

поданих до Державної служби інтелектуальної власності України висновків закладу експертизи за заявками;

рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України;

судових рішень тощо.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України                                                                                                       Дмитро Табачник

“___” __________2012 р. 

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.