Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992" (обговорення тривало до 22 червня 2013 року) - Аналіз регуляторного впливуАналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. № 992»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

            Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992» розроблено на виконання підпункту 5 пункту 1 Плану заходів щодо сприяння діяльності іноземних інвесторів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1074.
            Запропоновані зміни направлені на вирішення проблемних питань, з якими стикаються європейські інвестори під час їхньої діяльності в Україні, зокрема чіткого визначення переліку обладнання і матеріальних носіїв, з яких необхідно здійснювати відрахування, а також з метою розроблення прозорого механізму здійснення зазначених відрахувань.
             Також необхідність внесення змін пов’язана з тим, що з розвитком науково-технічного прогресу, види та можливості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення у домашніх умовах об’єктів авторського права і суміжних прав значно розширилися. Це надало користувачам більше можливостей відтворювати об’єкти авторського права і суміжних прав у домашніх умовах, що призводить до порушення законних прав та інтересів осіб, які своєю творчою працею створили такий об‘єкт, а саме - творці не отримують належну їм винагороду. 

2. Цілі державного регулювання

            Метою проекту акта є створення умов для функціонування ефективної системи захисту авторських і суміжних прав в Україні та вирішення проблемних питань, з якими стикаються європейські інвестори під час їхньої діяльності в Україні.

3. Альтернативні способи досягнення встановленої цілі

            В якості альтернативи до запропонованого способу регулювання можливо розглянути так званий „статус-кво”, тобто збереження чинного регулювання зазначених питань. В умовах стрімкого розвитку техніки, залишення правового регулювання без змін, це не дасть можливості в повному обсязі забезпечити законні права авторів та виконавців на справедливу винагороду, передбачену національним та міжнародним законодавствами. 
             Також перелік обладнання і матеріальних носіїв, визначений у чинній постанові, приведений згідно з кодами УКТЗЕД, які змінюються кожні 5 років, шляхом внесення змін до Закону України «Про митний тариф України», що вимагатиме постійного внесення змін до переліку обладнання і матеріальних носіїв.

              Іншим альтернативним способом досягнення цілі є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992 «Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах» у відповідність з кодами УКТЗЕД, затвердженими Законом України «Про Митний тариф України» у редакції від 6 листопада 2012 року № 5476-VI. 
             Такий спосіб не зможе забезпечити виконання законодавства України у сфері охорони та захисту авторського права і суміжних прав у повній мірі, через невстановлення в УКТЗЕД чіткої градації між товарами та запасними частинами до цих товарів. Наслідком цього може бути те, що об’єктами відрахувань можуть також вважатися запасні частини до обладнання.

             Тому, єдиним можливим способом забезпечити дотримання законних прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав є розширення переліку товарів, за допомогою яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, використання загальноприйнятих назв обладнання і матеріальних носіїв та визначення нових відсотків відрахувань, які сплачуватимуть виробники та імпортери обладнання і матеріальних носіїв.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

           Проектом регуляторного акта передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992, які полягають у:
           1) визначенні переліку обладнання і матеріальних носіїв, з урахуванням розвитку науково-технічного процесу та можливості відтворення творів і виконань у домашніх умовах; 
           2) використанні загальновживаних назв обладнання і матеріальних носіїв без зазначення кодів УКТЗЕД;
            3) визначенні ставок відрахувань у залежності від вартості функції обладнання, за допомогою якої можна здійснювати відтворення об’єктів авторського права у домашніх умовах, у відсотковому відношенні до собівартості товарів;
          4) створенні умов для уповноважених організацій колективного управління та імпортерів і виробників обладнання і матеріальних носіїв самостійно визначати на підставі договору між ними порядок, спосіб та періодичність здійснення відрахувань.
          Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання законних прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав та створить зручний та прозорий механізм здійснення відрахувань для виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

           Прийняття зазначених змін сприятиме захисту прав та інтересів авторів та інших суб’єктів авторського права і суміжних прав, зупинить нанесення шкоди цим особам шляхом неправомірного використання об’єктів авторського права і суміжних прав у домашніх умовах.
          На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, погіршення інвестиційного клімату України, ускладнення митних процедур митного оформлення та митного контролю товарів. Ці фактори можуть призвести до:

            для виробників – стримування розвитку національного виробництва та, з урахуванням наявності на території України лише одного заводу-виробника матеріальних носіїв запису інформації, до створення умов, при яких даний вид господарської діяльності, втратить будь-які перспективи для розвитку;

            для імпортерів – створення умов, за яких діяльність іноземних компаній на території України стане неприбутковою та втратить привабливість для іноземних інвесторів розвивати свій бізнес, що негативно вплине на розвиток економічного сектору України, формуватиме тіньовий ринок.

            Позитивно на дію цього акта може вплинути розвиток сучасних технологій, реформи у політичній та економічній сферах, підвищення рівня правосвідомості учасників відносин, що дасть можливість національному виробнику розвивати свою діяльність, збільшувати обсяги виробництва, а також впливати на збільшення кількості суб’єктів господарювання, створення на території України нових підприємств з іноземними інвестиціями, що, у свою чергу, призведе до збільшення робочих місць та надходжень до державного бюджету України. 

            Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

            Вигоди та витрати, які можуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, приводяться в таблиці.

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
Реалізація державної політики у сфері захисту авторського права і суміжних прав в Україні.
Удосконалення діючого законодавства у зазначеній сфері.
Покращення іміджу України на міжнародній арені у сфері захисту авторського права і суміжних прав.
Не потребує додаткових витрат з бюджету
Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності
Здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.
Створення зручного та прозорого механізму для здійснення відрахувань.
Визначення ставок відрахувань у залежності від вартості функції обладнання, за допомогою якої можна здійснювати відтворення об’єктів авторського права і суміжних прав у домашніх умовах, у відсотковому відношенні до собівартості товарів.
Можливість спільно з уповноваженими організаціями колективного управління визначати на підставі договору порядок, спосіб та періодичність здійснення відрахувань.
Сплата відрахувань (відсотків) з обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
Сфера інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав
Дотримання законних прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав.
Забезпечення права на справедливу винагороду, передбачену національним і міжнародним законодавствами.
Розширення переліку обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах.
Витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

             Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту

             Показниками результативності регуляторного акта є:
             1) розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів не змінюватиметься;
             2) кількість суб’єктів господарювання необмежено. Дія проекту регуляторного акту поширюватиметься на осіб, які здійснюють виробництво та (або) імпорт обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах;
             3) розмір коштів і час, що витрачатимуться виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, по¬в’я¬за¬ни¬ми з виконанням вимог акта, фактично не змінюватимуться;
            4) рівень поінформованості суб’єктів господарської діяльності з основних положень акта – високий.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

            Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.
           Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.
            Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. 
           Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності протягом усього терміну його дії, шляхом: 

  • аналізу звітів уповноважених організацій колективного управління про збір винагороди з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах;
  • аналізу звітів уповноважених організацій колективного управління про розподіл коштів, що сплачуються виробниками та імпортерами, між організаціями колективного управління майновими права суб’єктів авторського права і суміжних прав;
  • аналізу звітів організацій колективного управління про розподіл та виплату винагороди суб’єктам авторського права і суміжних прав;
  • розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Державної служби інтелектуальної власності від суб’єктів авторського права і суміжних прав, організацій колективного управління, виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв.

            Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності та Міністерства освіти і науки на відповідний рік.

Міністр освіти і науки України                                                                      Дмитро Табачник

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.